ViA15

Op weg naar het tracébesluit

Het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) heeft eind 2015 ter inzage gelegen. Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen tracé (de weg), de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving en de maatregelen op het gebied van onder meer natuur, landschap en geluid. Iedereen kon gedurende de terinzagelegging een zienswijze indienen. Mensen konden ook reageren op de maatregelen uit de aanvullende bestuursovereenkomst die Rijk en provincie Gelderland op 5 november 2015 hebben ondertekend. Deze maatregelen gaan over de inpassing van de weg in het landschap en de aansluiting op het onderliggend wegennet. De zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit worden voor zover mogelijk meegenomen in het tracébesluit. In het tracébesluit wordt ook een aantal maatregelen uit de bestuursovereenkomst verwerkt. Andere maatregelen worden meegenomen in een provinciaal inpassingsplan of bestemmingsplan.  De verwachting is dat het Tracébesluit ViA15 eind 2016 kan worden vastgesteld.

Inloopbijeenkomsten aanvullende maatregelen
De afgelopen maanden hebben provincie Gelderland, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat de maatregelen uit de aanvullende bestuursovereenkomst verder uitgewerkt. De uitwerking is nog niet afgerond. Tijdens twee speciale inloopavonden gaf Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken rond de uitwerking van de verschillende maatregelen. De bijeenkomsten vonden plaats in Groessen (23 juni) en Bemmel (28 juni). Voor meer informatie, klik hier

Impressie van project ViA15
Kijk hier naar een impressie van het project ViA15.

 

Ondertekening ontwerptracebesluit

384 zienswijzen
384 zienswijzen zijn (mede) namens 673 personen en organisaties ingediend op het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Klik hier voor de samenvatting van Platform Participatie.

Bijna dagelijks staan automobilisten in de regio Arnhem - Nijmegen in de file. Met het doortrekken van de A15 willen Rijk en provincie Gelderland de bereikbaarheid van de regio en de betrouwbaarheid van het rijks- en het regionale hoofdwegennetwerk verbeteren.

Op deze site vindt u het laatste nieuws en (achtergrond)informatie over dit project en kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.