ViA15

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) alsmede op het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berust bij en wordt voorbehouden door Projectbureau ViA15.

De op of via deze website aangeboden informatie mag men afdrukken en/of gratis downloaden, indien en voor zover de via deze website aangeboden informatie informatie is van Projectbureau ViA15 of een van de samenwerkingspartners.

Hergebruik als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van delen van de op of via deze website aangeboden informatie kan gebonden zijn aan (licentie)voorwaarden. Dit kan met zich meebrengen dat bepaalde inhoud niet af te drukken of downloadbaar is en dat eerst de (licentie)voorwaarden aanvaard dienen te worden; waar dit het geval is, wordt dit aangegeven.

Waarschuwing
Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De informatie aangeboden op of via deze website kan voor een deel uit informatie bestaan die Projectbureau ViA15 voor eigen taakuitvoering gebruikt en kan daarom minder geschikt zijn voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Projectbureau ViA15 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Projectbureau ViA15 of diens leidinggevenden.
ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu