ViA15

Deelrapporten Trajectnota/MER

Van 16 augustus tot en met 26 september 2011 heeft de Trajectnota/milieueffectrapport ter inzage gelegen. Hieronder kunt u alle (deel)rapporten van de Trajectnota/MER downloaden:
Samenvatting Trajectnota/MER
Hoofdrapport Trajectnota/MER

Deelrapport Verkeer (in de bijlage van dit rapport staat abusievelijk vermeld dat Rover lid is van de werkgroep OV. Dat is sinds 2010 echter niet meer het geval.)
Deelrapport Economie
Deelrapport Ruimtelijke structuur
Deelrapport Verkeersveiligheid
Deelrapport Luchtkwaliteit
Deelrapport Externe Veiligheid
Deelrapport Gezondheidseffecten Screening
Deelrapport Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie
Deelrapport Natuur
Deelrapport Water en Bodem
Deelrapport Landbouw en Recreatie
Deelrapport Sociale aspecten
Deelrapport Ontwerptoelichting

Akoestisch onderzoek:
Deelrapport Akoestisch onderzoek
Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen
Bijlage 2 Gehanteerde snelheden rekenmodellen
Bijlage 3 Gehanteerde verhardingen rekenmodellen
Bijlage 4 Overzicht geluidschermen huidig en autonoom
Bijlage 5 Knelpunten en geluidbelast oppervlak hoofdwegen zonder maatregelen
Bijlage 6 Beschrijving gehanteerd doelmatigheidscriterium
Bijlage 7 Geluidbelast oppervlak hoofdwegen na maatregelen
Bijlage 8 Totaal cumulatief geluidbelast oppervlak boven 48 dB
Bijlage 9 Geluidbelast oppervlak in stiltegebieden

Overzichtskaarten:
Overzichtskaart Bundelingsalternatief  A15
Overzichtskaart Doortrekkingsalternatief A15 Noord en Zuid
Overzichtskaart Regiocombi(structuur)alternatief 1 en 2

Plankaarten:
Detailkaarten Bundelingsalternatief
Detailkaarten Bundelingsalternatief tunnel coupurekering
Detailkaarten Bundelingsalternatief tunnel kanteldijk
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Noord
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Noord maaiveldligging
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Noord tunnel kanteldijk
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Zuid
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Zuid tunnel coupurekering
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Zuid tunnel kanteldijk
Detailkaarten Doortrekkingsalternatief Zuid verdiepte ligging met taluds
Detailkaarten Regiocombi(structuur)alternatief 1
Detailkaarten Regiocombi(structuur)alternatief 2

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu