ViA15

Goede opkomst bij inloopbijeenkomsten project ViA15

Bij de inloopbijeenkomsten over de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zijn 1200 bezoekers geweest. Zowel de bijeenkomsten in Duiven als in Angeren waren goed bezocht. Op de bijeenkomsten waren voorlopige ontwerpen van de nieuwe weg te zien. Omwonenden spraken met medewerkers van ViA15 over de persoonlijke gevolgen van de wegaanleg en de verdere procedure. 

Goede Inloopbijeenkomst Febr14 01

Verdere procedure 
Zoals ook al in de aankondiging van de inloopbijeenkomsten stond, zijn er nog niet op alle vragen antwoorden. Diverse aspecten moeten nog verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt in de vorm van het Ontwerptracebesluit (OTB), dat naar verwachting eind 2014/begin 2015 gereed is. Dan is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. Er zullen dan opnieuw bijeenkomsten worden georganiseerd. Bij het OTB wordt ook aangegeven hoe om is gegaan met uw eventuele vorige zienswijze. 

De materialen die tijdens de bijeenkomsten, onder voorbehoud van verdere bewerking, zijn gepresenteerd, vindt u hier

Goede Inloopbijeenkomst Febr14 02

Vastgoed
Voor de aanleg en verbreding van de weg moeten helaas ook woningen wijken. Ook moeten gronden worden aangekocht. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk via minnelijke overeenstemming (een koopovereenkomst) de woningen en gronden te verwerven. 
Als u hierover persoonlijk met een medewerker wilt spreken, dan kunt u contact opnemen met het projectbureau ViA15, telefoon: (026) 368 88 86 

Goede Inloopbijeenkomst Febr14 03

Nadeelcompensatie 
Ondervindt iemand op een andere manier financiële schade als gevolg van de aanleg van de A15? Dan geldt de Regeling Nadeelcompensatie. Wanneer u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Dat kan op het moment dat er een door de minister vastgesteld Tracébesluit is. 

Voorbereiding en uitvoering
De werkzaamheden voor het aanleggen starten in 2016 en de planning is om de weg in 2019 in gebruik te nemen.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu