ViA15

Hoe beperken we geluidsoverlast?

Het project ViA15 leidt tot een betere doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen. Keerzijde is dat de nieuwe weg en de verbreding van delen van de huidige A15 en A12 zal leiden tot een toename van het verkeersgeluid. Projectbureau ViA15 wil de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken. “Uiteraard houden we ons aan de geluidsnormen, vertelt Noël Elsinghorst, geluidsadviseur van Rijkswaterstaat. Daarbij halen we binnen de wettelijke kaders en het beschikbare budget het maximale eruit voor de omgeving.”

Geluidsoverlast mag niet onderschat worden, stelt Elsinghorst. “Het is erg vervelend als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je niet rustig in je tuin kunt zitten.” Projectbureau ViA15 brengt op dit moment nauwkeurig in kaart wat de geluidseffecten zijn van het project. Elsinghorst: “De verwachting is dat bewoners langs het toekomstige tracé van de A15 straks geluidshinder zullen ervaren. Zij zijn immers niet gewend aan verkeerslawaai van een snelweg. De impact van de verbreding van de A15 en A12 is minder groot. Aanwonenden hebben daar nu ook al te maken met geluidshinder. Op alle plekken streven we ernaar de geluidsbelasting onder de norm te houden. Wettelijke kaders daarbij zijn de Wet milieubeheer (rijkswegen) en de Wet geluidhinder (provinciale en gemeentelijke wegen).”

Geluid binnen de grenzen
In de Wet milieubeheer is geregeld dat het geluid van rijkswegen met zogeheten ‘geluidsproductieplafonds’ wordt beheerst. Elsinghorst: “Geluid is erg ingewikkelde materie. Daarom probeert Rijkswaterstaat met een aparte site helder en toegankelijk uit te leggen hoe bij het wijzigen en aanleggen van rijkswegen wordt geregeld dat het geluid binnen de wettelijk vastgestelde grenzen blijft. Kijk daarvoor op deze site naar de animaties.

Ook vindt u op de site de folder ‘Geluid langs rijkswegen’.”

Maatregelen ViA15
Projectorganisatie ViA15 neemt een aantal maatregelen om de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Kenmerkend voor die maatregelen is dat ze robuust zijn: ze zijn gebaseerd op de hoeveelheid verkeer dat zo’n tien jaar na de openstelling gebruikmaakt van de weg. Elsinghorst: “We werken in ieder geval met stiller asfalt: tweelaags ZOAB. Dit asfalt zorgt ervoor dat het geluid van de autobanden wordt gedempt. Daarnaast zijn in de plannen op enkele locaties geluidsschermen of geluidswallen opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat de toekomstige geluidsbelasting verder wordt beperkt.”

Van tevoren wordt zorgvuldig ingeschat of een maatregel doelmatig is. “We maken een afweging op basis van de mate van overschrijding, het aantal woningen met een overschrijding en de kosten van de te treffen maatregel. Zo kan het zijn dat voor een woonwijk een geluidscherm financieel doelmatig is, maar dat dit vanuit landschappelijk oogpunt (denk aan horizonvervuiling) of verkeerskundig oogpunt (veiligheid) niet wenselijk is.” Stel dat de geluidsbelasting van een woning ondanks de maatregelen boven de norm uitkomt, dan wordt deze woning met bijbehorende geluidsbelasting opgenomen in het ontwerptracébesluit. Voor deze woningen wordt na het tracébesluit aanvullend onderzoek gedaan. Dat kan leiden tot aanpassingen aan de woning.

 

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu