ViA15

Informatieavond vergunningentraject project ViA15

Voorafgaand aan het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 moeten er verschillende leidingen worden verlegd. Het gaat om leidingen van waterschap Rijn en IJssel, maar ook van netbeheerders Gasunie, Vitens en Liander. Omdat de werkzaamheden van de 4 partijen plaatsvinden in hetzelfde projectgebied trekken zij samen op. Het waterschap is vergunningverlener en toetst alle werkplannen op de effecten voor de omgeving. Ook bekijkt zij of de netbeheerders de juiste onderzoeken hebben uitgevoerd en of en waar er beheersmaatregelen nodig zijn. Daardoor worden de eventuele risico’s zoveel mogelijk beperkt. Als voorbereiding op een vlotte en veilige start van de realisatiefase, starten mei 2018 de eerste werkzaamheden in het veld.

Unieke samenwerking
Jan Bosch, adviseur watersysteem bij waterschap Rijn en IJssel en zijn collega’s Remko Klaus en Wim ter Voert noemen de samenwerking in bepaalde opzichten complex. Daarmee doelen zij op het proces. Het is best even zoeken soms, vertelt Bosch. ‘In een relatief klein projectgebied moeten we alle 4 min of meer dezelfde maatregelen treffen binnen een periode van 1,5 jaar. Om de werkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd uit te voeren is onderling veel afstemming nodig. We zitten regelmatig met elkaar aan tafel, op zoek naar samenhang.’

Onttrekken van grondwater
‘Een belangrijk aspect tijdens de werkzaamheden is het onttrekken van grondwater. Dat is nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Verlaging van het grondwaterpeil kan leiden tot reacties van de bodem, bijvoorbeeld verzakking. Daarom wordt er niets gedaan zonder heel goed uit te zoeken wat de gevolgen zijn’, vertelt Bosch: ‘We brengen alle risico’s in kaart en onderzoeken welke maatregelen we moeten treffen. We vinden het belangrijk om aan de omgeving te laten zien dat we volgens dezelfde methode werken. Iedere partij voert zijn eigen onderzoeken uit, maar de uitkomsten delen we met elkaar. De omgeving moet zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Of nadelige effecten ondervinden van de grondwateronttrekking. We werken daarom in korte perioden en zo gespreid mogelijk.’

Verloop proces
Bosch: ‘We streven ernaar om in april het gebied in te gaan met de deelnemende partijen. In dat kader organiseren we ook op 10 april de inloopbijeenkomst. Vervolgens organiseert het waterschap 2 formele hoorzittingen voor de watervergunning ‘grondwateronttrekking’. Tijdens de hoorzittingen kunnen mensen mondeling hun zienswijze indienen bij een of meerdere initiatiefnemers. Dat kan ook schriftelijk achteraf binnen de gestelde termijn. De beoordeling van de zienswijzen gebeurt zoveel mogelijk tegelijkertijd. Elkaar opzoeken, afstemmen, risico’s in kaart brengen, concessies doen, zoeken naar een gemene deler. Op papier klinkt het makkelijker dan het is’, besluit Bosch. ‘Maar wat helpt is dat ieders intentie goed is en dat iedereen de urgentie voelt. Daardoor komen we er wel.’  

Praktische informatie bijeenkomst
Locatie: Van der Valk Hotel in Duiven 
Datum: 10 april 2018
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Deze inloopbijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.

Planning werkzaamheden 
De voorbereidende werkzaamheden starten medio mei 2018 en zijn volgens de planning eind 2019 afgerond.

Planning waterschap Rijn en IJssel:  februari 2019 – oktober 2019
Planning Liander: mei 2018 – oktober 2018
Planning Gasunie: augustus 2018 – december 2019

Het aanleggen van de leidingen van Vitens wordt gecombineerd met de werkzaamheden van waterschap Rijn en IJssel en Gasunie.

Nb 03

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu