ViA15

Inloopbijeenkomsten ViA15 gaan vanaf zaterdag 21 november van start

Het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ligt, samen met bijlage 1 en 2 uit de aanvullende bestuursovereenkomst (van 5 november 2015), op dit moment ter inzage. Iedereen kan tot en met 23 december 2015 een zienswijze indienen. Voor iedereen die meer wil weten over het ontwerptracébesluit of de aanvullende bestuurlijke afspraken organiseert Projectbureau ViA15 in november en december een aantal inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. U bent van harte uitgenodigd om een inloopbijeenkomst te bezoeken. Aanstaande zaterdag vindt de eerste bijeenkomst in Duiven plaats.

Inloopbijeenkomsten
Projectbureau ViA15 organiseert zes inloopbijeenkomsten, waar belanghebbenden en geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen over het project. Deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Hotel Van der Valk, Impuls 2 te Duiven:
Zaterdag 21 november van 12.00 tot 16.00 uur en maandag 23 en dinsdag 24 november van 16.00 tot 21.00 uur.

Zalencentrum De Valom, Karstraat 2 te Huissen:
Zaterdag 28 november van 12.00 tot 16.00 uur en maandag 30 november en dinsdag 1 december van 16.00 tot 21.00 uur.

Ter inzage
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 november 2015 het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) getekend. Het besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. Het besluit ligt samen met de aanvullende bestuursovereenkomst (d.d. 5 november) ter inzage van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerptracébesluit en de aanvullende maatregelen uit bijlage 1 en 2.

Zienswijze indienen
Van 12 november tot en met 23 december 2015 kan iedereen zijn zienswijze digitaal, per post en mondeling geven. Digitaal kan dat via www.platformparticipatie.nl/ViA15. Zienswijzen kunnen per post worden gestuurd aan Directie Participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit ViA15, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Ook is het mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomsten mondeling een zienswijze in te dienen. Medewerkers van Directie Participatie zijn dan aanwezig om uw zienswijze te noteren.

Bestuurlijke afspraken
Parallel aan het ontwerptracébesluit hebben regionale overheden (provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe) gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor inpassing en maatregelen op het onderliggend wegennet. Op basis van dit document zijn op 5 november 2015 aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over concrete maatregelen voor bepaalde gebieden zoals de aansluiting van de nieuwe weg op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Helhoek en Loo.

De aanvullende maatregelen zijn geen onderdeel van het ontwerptracébesluit. Een deel van de maatregelen wordt in de volgende fase, na ontwerptracébesluit, verwerkt in het tracébesluit. Andere maatregelen uit de aanvullende bestuurlijke afspraken worden geborgd in een provinciaal inpassingsplan(nen) en/of bestemmingsplan(en). 
De aanvullende bestuurlijke afspraken zijn samen met het ontwerptracébesluit in te zien en te vinden op deze website en de site van de Directie Participatie. De aanvullende bestuurlijke afspraken worden toegelicht tijdens de inloopbijeenkomsten.

Inzien
Het gehele ontwerptracébesluit en de Aanvullende Bestuursovereenkomst zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl/ViA15 onder ’ontwerptracébesluit’ of op www.via15.nl. Verder ligt het besluit ter inzage op de kantoren van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de betrokken gemeenten en de waterschappen. U vindt de adressen van deze kantoren hier.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu