ViA15

Onderzoeken archeologie en niet gesprongen explosieven

Projectbureau ViA15 gaat ook in 2015 onderzoeken uitvoeren in de bodem van het toekomstige tracé van de A15. Het gaat om een verkennend archeologisch onderzoek en een detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. ViA15 vraagt altijd eerst toestemming aan de eigenaar of de pachter. Mariska Meijer, adviseur Omgeving van Rijkswaterstaat: “We verwachten dat we begin volgend jaar van start gaan.”

Verkennend archeologisch onderzoek
Meijer: “Het verkennend archeologisch onderzoek doen we op een aantal locaties die nog niet eerder zijn onderzocht. Een paar jaar geleden is er al een groot archeologisch onderzoek voor de aanleg van de A15 uitgevoerd. Er zijn toen enkele locaties buiten beschouwing gebleven die we nu alsnog gaan onderzoeken. Het gaat om het gebied rondom de aansluiting bij Hengelder en Knooppunt Oud-Dijk, en een gebied ten zuiden van de spoorlijn Duiven-Zevenaar."

"Voor dit archeologisch onderzoek voeren we boringen uit die we naderhand analyseren", legt Meijer uit. "We boren met een handboor ongeveer zes gaten per hectare van 3 of 7 centimeter, maximaal 3 meter diep. De boorgaten worden meteen weer gedicht. De boorwerkzaamheden en de analyse van de boorgegevens laten we uitvoeren door een gespecialiseerd, archeologisch adviesbureau. Als daaruit blijkt dat er mogelijk archeologisch waardevolle plekken zijn, doen we daar in een later stadium nader onderzoek naar."

Niet-gesprongen explosieven
"Oude oorlogsexplosieven die nog niet zijn gesprongen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen tijdens de bouw. Op verdachte plekken wordt daarom de bodem geïnspecteerd. Als we zoeken in gebieden waarin we ook boringen voor het archeologisch onderzoek doen, wordt er natuurlijk eerst explosievenonderzoek gedaan", aldus Meijer.

Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven wordt om historische redenen (m.n. Tweede Wereldoorlog) in eerste instantie in de nabijheid van het Pannerdensch Kanaal gedaan.  De manier waarop dat gebeurt, wordt bepaald door het uitvoerend bureau. Maar het zal in ieder geval gaan om detectieonderzoek dat vanaf het maaiveld wordt uitgevoerd met elektromagnetische meetapparatuur op een handkar of Quad.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu