ViA15

Ontwerptracébesluit ViA15 ter visie

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 november 2015 het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) getekend. Het besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. Het besluit ligt ter inzage van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven.

Zienswijze indienen
Van 12 november tot en met 23 december 2015 kunnen belanghebbenden hun zienswijze digitaal, per post en mondeling indienen. Digitaal kan dat via www.platformparticipatie.nl/ViA15. Zienswijzen kunnen per post worden gestuurd aan Directie Participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit ViA15, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Ook is het mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomstenmondeling een zienswijze in te dienen.

Inzien
Het gehele ontwerptracébesluit is vanaf 12 november te vinden op www.platformparticipatie.nl/ViA15 onder ’ontwerptracébesluit’ of op www.via15.nl. Verder ligt het besluit ter inzage op de kantoren van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de betrokken gemeenten en de waterschappen. U vindt de adressen van deze kantoren hier.

Inloopbijeenkomsten
Projectbureau ViA15 organiseert zes inloopbijeenkomsten, waar belanghebbenden en geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen over het project. Deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Hotel Van der Valk, Impuls 2 te Duiven:
Zaterdag 21 november van 12.00 tot 16.00 uur en maandag 23 en dinsdag 24 november van 16.00 tot 21.00 uur.

Zalencentrum De Valom, Karstraat 2 te Huissen:
Zaterdag 28 november van 12.00 tot 16.00 uur en maandag 30 november en dinsdag 1 december van 16.00 tot 21.00 uur.

Aanvullende maatregelen voor inpassing
Het Rijk en de provincie Gelderland hebben parallel aan het ontwerptracébesluit afspraken gemaakt over aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Loo, Groessen en Helhoek. Deze bestuurlijke afspraken zijn hier te vinden.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu