ViA15

Planning OTB wijzigt

De Minister heeft op 20 mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van ViA15. Hierbij heeft zij o.a. gemeld dat de planning voor ViA15 met een half jaar wordt vertraagd. De planning voor het ontwerptracébesluit wijzigt van het tweede kwartaal in het vierde kwartaal  in 2015.

Over de A15 schrijft de minister het volgende aan de Tweede Kamer:

"Bij de uitwerking van het Standpunt naar het (O)TB is voorzien in een Passende Beoordeling vanuit de Natuurbeschermingswet. Uit deze passende beoordeling is naar voren gekomen, dat de effecten van extra stikstofdepositie op natuurgebieden mogelijk over een groter gebied optreden dan bij het vaststellen van het Standpunt was verwacht. Het betreft hierbij geen effecten langs de nieuw aan te leggen verbinding, maar effecten op aanpalende wegen waarop een grotere toename van verkeer plaats zal vinden dan eerder verwacht. Dit vraagt om een passende beoordeling voor een groter gebied. Dit onderzoek zal daardoor langer duren waardoor het (O)TB een halfjaar vertraagt, naar Q4 2015.

Als gevolg hiervan vertraagt ook het TB, maar naar verwachting kan dit nog wel in 2016 worden genomen. Ook zal dit consequenties hebben voor de openstelling. Vooralsnog is deze voorzien binnen de bandbreedte zoals eerder is afgegeven (2019-2021). Na overleg met de regio over deze consequenties zal ik u nader informeren via de reguliere voortgangsrapportages."

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu