ViA15

De weg naar een samenhangend landschapsplan

Hoe ligt de weg straks in het landschap? Waar komen nieuwe aansluitingen, waar staan geluidsschermen? En op welke plekken worden nieuwe bomen geplant? Wat zijn de wensen van de omgeving, de gemeenten? In het landschapsplan, dat een deel van het ontwerptracébesluit gaat zijn, komen dit soort onderwerpen rond het project ViA15 allemaal samen.

Grondige analyse
De nieuwe A15 en de verbredingen van de A12 en A15 gaan door een gebied met verschillende landschappen, hoogteverschillen, begroeiing en bebouwing. Door de aanleg van ViA15 zal er in de omgeving het een en ander veranderen. "Het landschapsplan biedt als het ware een kijkje in de toekomst van hoe de weg en omgeving er straks uitzien", vertelt Gerwin Verdoold, manager Planstudies van Projectbureau ViA15. "Doel is om de impact van de inpassing van de weg in het bestaande landschap te verkleinen. Vooraf hebben we het gebied nauwkeurig bestudeerd en geanalyseerd. We hebben deskundigen ingeschakeld die het gebied goed kennen. Het landschapsplan beschrijft hoe de weg wordt ingepast en welke maatregelen we willen treffen. Onder andere welke soort bomen we willen planten en waar, hoe groot een nieuwe waterberging wordt en hoe de geluidsschermen eruit komen te zien. Het plan bevat verschillende ontwerptekeningen plus toelichtingen."

In nauw overleg met gemeenten
Het projectbureau ViA15 heeft intensief overleg met provincie en gemeenten over het ontwerp van de weg en de inpassing. De gemeenten brengen de wensen van de omgeving in en hebben daarvoor overleg met hun burgers. Dat doen zij ieder op hun eigen manier, passend bij de situatie in hun eigen gemeente. Bij de een bijvoorbeeld door structureel overleg met wijkplatforms, bij de ander bijvoorbeeld met klankbordgroepen. Ludwig van Duren, projectleider van gemeente Lingewaard vertelt hierover: "In onze gemeente hebben we een structureel overleg ingepland met alle wijkplatforms. Per platform zitten hier twee afgevaardigden in. Wij praten hen ongeveer elk kwartaal bij over de A15. We hebben met de wijkplatforms bijvoorbeeld gesproken over de landschappelijke inpassing."

Handvat
In opdracht van de gemeenten Duiven, Zevenaar, Lingewaard en Overbetuwe en de provincie, wordt een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld. Deze is nu nog in ontwikkeling. Van Duren vertelt dat het ruimtelijk kwaliteitskader naar een breder gebied kijkt dan het landschapsplan, dat kijkt alleen naar het plangebied. Het ruimtelijk kwaliteitskader is een handvat om de discussie over de inpassing te voeren. "We willen tot een goede inpassing komen, die ook realistisch en haalbaar is."

Samenhangend verhaal
In het hele proces houdt het projectbureau zorgvuldig rekening met de wensen van de omgeving. Verdoold licht toe: "We zitten samen met de gemeenten en met diverse specialisten in een constant proces van afstemming tussen het ruimtelijk kwaliteitskader en het landschapsplan. Zo proberen we alles samen zodanig op elkaar af te stemmen, dat het een goed, samenhangend verhaal wordt." De gemeenten brengen hun landschapsbeleid in. Veel daarvan kan samen met deskundigen rechtstreeks doorvertaald worden in het landschapsplan. In een aantal gevallen leidt dat tot extra (financiële) wensen. In dat geval beslist uiteindelijk de minister. 

Landschapsplan
Zicht op het uiterwaardengebied bij Loo

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu