ViA15

Stand van zaken ontwerp-tracébesluit

Naar verwachting wordt rond de zomer van 2015 het ontwerptracé-besluit gepubliceerd. Daar kan iedereen op reageren met een zienswijze. Op dit moment werkt projectbureau ViA15 in overleg met betrokken overheden en andere organisaties aan het ontwerp-tracébesluit. Gerwin Verdoold, manager planstudie van het projectbureau ViA5, vertelt over de stand van zaken.

Eerste stappen gezet met landschapsplan
“Hoe ziet de weg er straks uit als deze is aangelegd? En wat ziet iemand vanaf de weg straks van de omgeving? Deze en andere details van de nieuwe snelweg A15/A12 en de inpassing in het landschap komen samen ín het landschapsplan A15/A12”, zegt Verdoold.
“Met gemeenten en provincie werken we deze periode aan een landschapsvisie en een landschapsplan. Landschapsarchitecten bekijken het wegontwerp en de omgeving en gaan voorstellen doen om de weg inclusief viaducten, geluidmaatregelen en beplanting verder vorm te geven.”

Wegontwerp steeds helderder
Verdoold zegt: “In februari 2014 is het concept-wegontwerp gepresenteerd tijdens inloopbijeenkomsten. We hebben toen ongeveer 1.200 bezoekers ontvangen. Sindsdien is het ontwerp van de weg op verschillende punten nogmaals doorgenomen met gemeenten, provincie, waterschappen, veiligheidsregio en stadsregio. Dat heeft geleid tot een aantal wijzigingen, zoals de uitwerking van kruisende wegen en waterlopen. De wijzigingen hebben we inmiddels verwerkt. Op dit moment liggen de tekeningen weer bij diezelfde partijen om te bekijken of de wijzigingen goed zijn doorgevoerd. Op sommige punten zal het overleg nog doorlopen. Dat speelt met name rondom de nieuwe aansluitingen van de A12 en de A15. De ligging van de snelweg zelf is ongewijzigd.”

Verkeersmodel opgesteld
Een belangrijke basis voor het wegontwerp en de milieuonderzoeken (bv geluidonderzoek) zijn de verkeersprognoses, dus hoeveel auto’s er naar verwachting over de weg zullen gaan rijden. Deze worden berekend met een actueel en voorgeschreven landelijk verkeersmodel (NRM), aangevuld met lokale gegevens. Hierover is afstemming geweest met de gemeenten en provincie. Dit betreft bijvoorbeeld een controle op de juistheid van de lokale infrastructuur of de maximum snelheden. Verder is in het verkeersmodel ook het in 2013 vastgestelde toltarief verwerkt.

Onderzoek naar geluid en externe veiligheid nu bezig
“Het geluidonderzoek is inmiddels opgestart”, aldus Verdoold. “Hiervoor wordt een computermodel gebouwd. In dit model wordt onder andere rekening gehouden met de hoeveelheid verkeer in de toekomst, de hoogteligging van de weg en het soort wegdek. In het ontwerp-tracébesluit beschrijven we welke maatregelen (bv geluidschermen) genomen moeten worden om het geluideffect te verminderen en op welke plek. Op dat moment voegen we ook de geluidmaatregelen aan de ontwerpkaarten bij”.

Ook het onderzoek naar externe veiligheid is begonnen. Hierbij wordt onderzocht wat de veiligheidsrisico’s zijn van de wijzigingen in het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor beide onderzoeken geldt dat hiervoor veel informatie van de gemeenten of andere overheidsinstanties opgevraagd en afgestemd is.

Waterplan in concept gereed
Een ander onderdeel van het ontwerp-tracébesluit is het waterplan. Dit plan beschrijft alles rond het project met betrekking tot water. Dat gaat onder meer over de effecten op het oppervlaktewatersysteem, de waterkwaliteit of het grondwater. Ook kijken we naar de maatregelen die we moeten nemen om deze effecten te voorkomen of te compenseren. Hierover is overleg met de beheerders van de diverse watersystemen, met name de waterschappen. Het waterplan is inmiddels in concept gereed en wordt in overleg met de waterbeheerders verder afgerond.”

Afstemming met anderen
Verdoold gaat verder: “Om het ontwerp-tracébesluit op te stellen is ook afstemming met andere partijen dan gemeenten of provincie nodig. Zo maken we met de Gasunie afspraken over het verleggen van gasleidingen, met Tennet over hoogspanningskabels en met Prorail overleggen we over kruisingen van de A15 met de Betuweroute en spoorlijn Arnhem-Winterwijk en Arnhem-Nijmegen. Met de veiligheidsregio praten we over de bereikbaarheid door hulpdiensten.”

---------------------------------------

Het ontwerp-tracébesluit beschrijft het gekozen tracé en de aansluiting op en inpassing in de omgeving. Naast de uitwerking van het wegontwerp van de A15 en A12 gaat het onder meer om de noodzakelijke aanpassingen aan andere infrastructuur (wegen, water, leidingen) en om maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld geluid, landschap en natuur.
Vertrekpunt voor de tracéligging is het standpunt van de minister voor het Doortrekkingsalternatief A15 Noord inclusief een uitdaging voor de markt voor een verdiepte ligging bij Groessen. Daarnaast is voor de inpassing het bestuurlijk akkoord met de provincie over een pakket van 55 miljoen euro voor inpassing en infra een vertrekpunt.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu