ViA15

Zienswijze indienen? Het kan tot en met 23 december

Het Ontwerptracébesluit Ressen – Oudbroeken ligt  samen met de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst op dit moment ter inzage. Hebt u een mening over de plannen? Dien dan uiterlijk 23 december aanstaande uw zienswijze in! 

Het ontwerptracébesluit en de aanvullende bestuurlijke afspraken liggen ter inzage van 12 november tot en met 23 december 2015. U kunt hierop reageren. In uw reactie kun tu ingaan op alle onderdelen van het ontwerptracébesluit en de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst (d.d. 5 november 2015).

Aanvullende bestuurlijke afspraken
Parallel aan het opstellen van het ontwerptracébesluit hebben regionale overheden (rovincie Gelderland en  gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe) gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor inpassing en maatregelen op het onderliggend weggennet (Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) en –plan (RKP)). Op basis hiervan zijn, na overleg tussen rijk en provincie, aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over concrete maatregelen voor bepaalde gebieden. Hiervoor is op 5 november 2015, gelijktijdig met het ontwerptracébesluit, de aanvullende bestuursovereenkomst ondertekend. Voor alle duidelijkheid: de bestuurlijke maatregelen zijn geen onderdeel van het ontwerptracébesluit. Wel  is er bewust voor gekozen om deze bestuurlijke maatregelen samen met het ontwerptracébesluit ter visie te leggen. Immers hierdoor kan op basis van wat nu bekend is een goed beeld worden gegeven van de maatregelen uit het ontwerptracébesluit én de extra maatregelen als gevolg van de aanvullende bestuurlijke afspraken.  In het ontwerptracébesluit wordt daarom ook verwezen naar de aanvullende bestuurlijke afspraken én wordt aangegeven dat ook op deze bestuurlijke afspraken kan worden gereageerd met een zienswijze.

Het ontwerptracébesluit inclusief bijlagen en de bestuurlijke afspraken zijn te vinden op de pagina documenten en de site van de Directie Participatie.

Inspraakmogelijkheden
U kunt uw zienswijze indienen tot een met 23 december 2015. Reageren kan zowel digitaal als schriftelijk. Meer informatie over de inspraakmogelijkheden vindt u hier.

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu