ViA15

Inloopbijeenkomsten juni 2016

De uitwerking van de maatregelen uit de aanvullende bestuursovereenkomst is in volle gang. Projectbureau ViA15 heeft eind juni bewoners en andere belangstellenden geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitwerking van de verschillende maatregelen. Dat gebeurde tijdens 2 inloopavonden in Groessen en Bemmel.

Op 5 november 2015 ondertekenden minister Schultz Van Haegen en gedeputeerde Bieze van de provincie Gelderland de aanvullende bestuursovereenkomst. Hierin zijn maatregelen afgesproken over de aanleg en inpassing van het nieuwe deel van de A15 en over de aansluiting op het onderliggend wegennet. De overeenkomst is aanvullend op het ontwerptracébesluit en komt tegemoet aan wensen vanuit de regio: een betere bereikbaarheid en leefbaarheid.

Stand van zaken
De afgelopen maanden hebben de provincie, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat de aanvullende maatregelen verder uitgewerkt. De uitwerking is nog niet afgerond: verschillende maatregelen bevinden zich in verschillende fases van uitwerking. Tijdens de inloopbijeenkomsten werd getoond wat de stand van zaken is. De bijeenkomsten hadden een informatief karakter. Er is geen mogelijkheid tot officiële inspraak. Het eerstvolgende formele moment is de tervisielegging van het tracébesluit. Over de lopende onderzoeken naar de effecten (bijvoorbeeld) geluid valt in dit stadium nog niets te zeggen. Deze onderzoeken zijn nog in volle gang of starten binnenkort. Daarover komt op een later moment meer duidelijkheid.

Twee bijeenkomsten
Er waren 2 inloopbijeenkomsten, in Groessen en in Bemmel.

Groessen, 23 juni 2016, Zalencentrum Gieling (Dorpsstraat 29)
De bijeenkomst in Groessen ging over de stand van zaken rond de uitwerking van maatregelen aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal:
- inpassing aanlanding brug
- aarden wal in Groessen/Loo
- N810
- inpassing van de verdiepte ligging
- deksel Helhoek
- inrichting Griethse Poort noord
- landschappelijke inpassing A12
- aansluiting Zevenaar-Oost

Het materiaal dat is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst vindt u hier:
- Informatiebrief inloopbijeenkomsten
- Projectposters
- Overzicht aanvullende maatregelen
- Maatregelenkaarten 23 juni

Bemmel, 28 juni 2016, Overbetuwe College De Essenpas (Drieske 4)
De bijeenkomst in Bemmel ging over de stand van zaken rond de uitwerking van maatregelen aan de westzijde van het Pannerdensch Kanaal:
- afrit 38
- aansluiting RijnWaalpad
- grondwal Lingewaard
- herinrichting De Plak
- N839
- inpassing aanlanding brug
- fietspad Rijndijk

Het materiaal dat is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst vindt u hier:
Informatiebrief inloopbijeenkomsten
Projectposters
Overzicht aanvullende maatregelen
Maatregelenkaarten 28 juni

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu