ViA15

Meer informatie?

Het complete ontwerptracébesluit inclusief bijlagen (kaarten, toelichting, onderzoeksrapportages, samenvatting) en de Aanvullende bestuurlijke afspraken (d.d. 5 november) vindt u op de pagina documenten en op www.platformparticipatie.nl/ViA15.

Overige onderzoeksrapportages
Bij de totstandkoming van het ontwerptracébesluit is voor de aspecten geluid, archeologie, ecologie en bodemkwaliteit en natuur gebruik gemaakt van gedetailleerde onderzoeksrapportages. Deze rapportages lagen niet ter inzage, maar zijn wel beschikbaar, klik hier.

Via de www.platformparticipatie.nl vindt u ook informatie over de tracéwet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en andere wet- en regelgeving die voor het project ViA15 relevant is.

Ontwerptracebesluit

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu