ViA15

Procedure

Alle ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en de aanvullende bestuurlijke afspraken worden, samen met de adviezen van officiële instanties, meegenomen in het definitieve tracébesluit. Het tracébesluit wordt ongeveer een jaar na het ontwerptracébesluit ter inzage gelegd. Tegen het tracébesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde is wel, dat de indiener ook op het  ontwerptracébesluit een zienswijze heeft ingediend. Na de uitspraak van de Raad is het tracébesluit onherroepelijk en kan worden gestart met de aanleg van het tracé.

Ontwerptracebesluit

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu