ViA15

Richtlijnen voor het MER

Op basis van onder meer de Startnotitie, de inspraakreacties, het advies van de Commissie m.e.r. en de adviezen van bijvoorbeeld waterbeheerders en gemeenten hebben de toenmalige ministers van VenW en VROM (nu IenM) op 9 maart 2009 de Richtlijnen voor het Milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Daarin staat welke (milieu)aspecten op welke wijze in het MER onderzocht moeten worden. U vindt de richtlijnen onder documenten. Het onderzoek is inmiddels afgerond; de resultaten staan in de Trajectnota/MER.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu