ViA15

3. Ontwerptracébesluit

Het standpunt van de minister wordt door Projectbureau ViA15 in overleg met betrokken overheden en andere organisaties verder uitgewerkt in het ontwerptracébesluit. In het ontwerptracébesluit staan de precieze ligging en inpassing van het tracé. Daarnaast worden in het ontwerptracébesluit de effecten van het tracé voor mens en milieu beschreven, net als eventuele maatregelen die bepaalde effecten tegengaan of verminderen. Op het moment dat het ontwerptracébesluit ter inzage ligt, kan iedereen het uitgewerkte tracé bekijken en op- en aanmerkingen indienen. Alle ingediende zienswijzen worden, samen met de adviezen van officiële instanties, meegenomen in het definitieve tracébesluit.

Bestuurlijke afspraken
Parallel aan het ontwerptracébesluit hebben regionale overheden (provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe) gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor inpassing en maatregelen op het onderliggende wegennet. Op basis van dit document zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over concrete maatregelen voor bepaalde gebieden zoals de aansluiting van de nieuwe weg op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Helhoek en Loo. De aanvullende maatregelen zijn geen onderdeel van het ontwerptracébesluit. Een deel van de maatregelen wordt in de volgende fase, na ontwerptracébesluit, verwerkt in het tracébesluit. Andere maatregelen uit de aanvullende bestuurlijke afspraken worden geborgd n een provinciaal inpassingsplan(nen) en of bestemmingsplan(nen). De aanvullende bestuurlijke afspraken zijn samen met het ontwerptracébesluit in te zien en te vinden via de site van ViA15 (www.via15.nl) en de site van de Directie Participatie (www.platformparticipatie.nl) en zijn toegelicht tijdens de inloopbijeenkomsten (november 2015).

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu